http://www.hainu.edu.cn/STM/haiyang/SHTML_liebiao.asp@bbsid=4742.shtml##